Domaczewo

1930-?

 
 

   Szanowni mieszkańcy oraz gości naszego miesteczka!

 

Zapraszamy na naszą pierwsą stronę internetową Na nią odnaleziecie wiele ciekawego: historię pochodzenia nazwy, zdjęcia miejscowych osobliwości oraz unikatowe zdjęcia satelitarne, zrobione 25 czerwca 2006 roku.

 


 

   Linki oraz prognoza pogody (linki tylko w języku rosyjskim)

 

Średnia szkoła Domaczewa na stronie internetowej  Odnoklassniki.ru. Niestety, nasza szkoła została zarejestrowana kiklakrotnie, dlatego zapraszamy do innych linków Домачевская СШ, Домачевская ср. школа, Домачево СШ, Домачевская СШ, Домачевская средняя

 

Rozkład ruchu autobusów oraz taksówek marszrutowych (Dworzec autobusowy)

Strona znajomości internetowych (Domaczewo)

Jak zasilić portmonetkę elektroniczną WebMoney w Domaczewie

Aleksandr Wołkowicz – Wieczny ogień w Domaczewie

Anatol Nowik – przyszłość za nowymi ludźmi

 

 

 

Prognoza pogody w Sławatyczach 

 


 

    Inne portale

 

Strona internetowa Gminy Sławatycz

Strona internetowa Gminy Włodawa

Strona internetowa miasteczka Tomaszówka

 

 


 

   Reklama odpłatna

 

 RussianFeme.Com - знакомства с иностранцами          Хостинг от itex.by

 

 

 


 

 

 

 

Forum

Prośby, propozycje

Księga gości  

 

Jeżeli posiadacie Państwo jakiekolwiek informacje o Domaczewie albo macie do nas pytania – czekamy na Państwa listy pod adresem:

ivan7710@mail.ru

 

 

 

 

Rambler's Top100 Ðåéòèíã@Mail.ru Êàòàëîã TUT.BY 21.BY - Còàðòîâàÿ ñòðàíèöà Áåëàðóñè! Óäîáíûé âõîä íà ëó÷øèå áåëîðóññêèå ðåñóðñû. Web-êàìåðà - ïðÿìîå âåùàíèå èç öåíòðà Ìèíñêà! Íîâîñòè, Ñòàòüè, Çíàêîìñòâà, ÒÂ-ïðîãðàììà, Àôèøà, Ïîãîäà, Èíòåðíåò-ìàãàçèíû, Îáúÿâëåíèÿ, Ñïðàâêè... Rating All.BY

W razie wykorzystania materiałów tej strony internetowej, obowiązkowo ma być zsyłka do niej

                                                     Opracowanie oraz dyzajn strony internetowej: © www.domachevo.com  Prokopiuk I. (2006-2010)

 

  

RU     BE